Architecture and armed conflict : the politics of destruction /

"Bringing together specialists from a range of relevant fields and drawing on a range of global case studies, this book provides the first synthetic body of research on the complex, multifaceted subject of architectural destruction in the context of conflict. Situated in a strong framework, the...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Mancini, JoAnne Marie, 1968- (Biên tập viên), Bresnahan, Keith (Biên tập viên), Schwenkel, Christina.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2015.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!