Policing sexuality : sex, society, and the state /

Policing sexuality explores the regulation of sexual behaviour and identity, asking how and why nation-states have sought to influence and control the sexuality of their citizens. Featuring crucial case studies from India, the US, Malaysia, Turkey, and Britain, this engaging comparative account exam...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lee, Julian C. H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kuala Lumpur : New York : Strategic Information and Research Development Centre ; Zed Books, 2011.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!