Trích dẫn APA

Washington Irving Symposium Sleepy Hollow, N., Sleepy Hollow Restorations (Organization), & Myers, A. B. (1972). Washington Irving: A tribute. Tarrytown, N.Y.: Sleepy Hollow Restorations.

Trích dẫn kiểu Chicago

Washington Irving Symposium Sleepy Hollow, N.Y.), Sleepy Hollow Restorations (Organization), và Andrew B. Myers. Washington Irving: A Tribute. Tarrytown, N.Y.: Sleepy Hollow Restorations, 1972.

Trích dẫn MLA

Washington Irving Symposium Sleepy Hollow, N.Y.), Sleepy Hollow Restorations (Organization), và Andrew B. Myers. Washington Irving: A Tribute. Tarrytown, N.Y.: Sleepy Hollow Restorations, 1972.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.