La voix = The voice.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Scholl, Andreas. (Ca sĩ), Handel, George Frideric, 1685-1759., Vivaldi, Antonio, 1678-1741., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Caldara, Antonio, 1670-1736., Buxtehude, Dietrich, 1637-1707., Nauwach, Giovanni., Hammerschmidt, Andreas, 1611 or 1612-1675.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:Multiple
Được phát hành: Germany : Harmonia Mundi, p2000.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!