The achievement of Galileo.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Galilei, Galileo, 1564-1642.
Tác giả khác: Brophy, James., Paolucci, Henry.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Twayne Publishers [1962]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!