Rejoice, earth and heaven : cantata for SATB soli and mixed chorus with organ (piano), or violins I, II, bass or violoncello (bassoon), 2 trumpets, timpani, and thorough-bass /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Tác giả khác: Düben, Gustaf, 1628-1690. (Người viết lời), Kilian, Dietrich. (Biên tập viên), Oberdoerffer, Fritz. (Biên tập viên)
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: New York : C.F. Peters Corp., c1965.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!