One hundred views of Mt. Fuji /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Katsushika, Hokusai, 1760-1849.
Tác giả khác: Smith, Henry D., II 1940-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: New York : George Braziller, 1988.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!