Thinking like a mall : environmental philosophy after the end of nature /

Environmentalism, in theory and practice, is concerned with protecting nature. But if we have now reached "the end of nature," as Bill McKibben and other environmental thinkers have declared, what is there left to protect? In Thinking like a Mall, Steven Vogel argues that environmental thi...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vogel, Steven, 1954-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, Massachusetts : MIT Press, [2015]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!