A critical study of Beethoven's nine symphonies, with "A few words on his trios and sonatas," a criticism of "Fidelio" and an introductory essay on music.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Berlioz, Hector, 1803-1869.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London, W. Reeves [c1958]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!