Bargaining for women's rights : activism in an aspiring Muslim democracy /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kang, Alice J., 1978-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, [2015]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!