The end of captivity? : a primate's reflections on zoos, conservation, and Christian ethics /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: York, Tripp.
Tác giả khác: Hobgood-Oster, Laura, 1964-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Eugene, Oregon : Cascade Books, [2015]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!