Fire insurance maps from the Sanborn Map Company archives, late 19th century to 1990. Michigan

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Sanborn Map Company., University Publications of America (Firm)
Tác giả khác: Stave, Bruce M.
Định dạng: Microfilm Bản đồ Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bethesda, MD : University Publications of America, ©1993.
Loạt:Research collections in urban history and urban studies.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!