The music in the St. Victor manuscript, Paris lat. 15139 ; polyphony of the thirteenth century. Introduction and facsimiles by Ethel Thurston.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Bibliothèque nationale de France.
Tác giả khác: Thurston, Ethel. (Biên tập viên)
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1959.
Loạt:Studies and texts (Pontifical Institute of Mediaeval Studies); 5.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!