Konzert in D dur : für Cembalo (Klavier) und Orchester, mit Begleitung eines zweiten Klaviers und Original-Kadenzen

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Tác giả khác: Teichmüller, Robert, 1863-1939.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: New York, Peters [c1931]
Loạt:Edition Peters (Series) ; 4353.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!