Trumpet concertos /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Telemann, Georg Philipp, 1681-1767 (Nhà soạn nhạc)
Tác giả của công ty: Kurpfälzisches Kammer-Orchester (Người thi hành)
Tác giả khác: Telemann, Georg Philipp, 1681-1767., Sauter, Otto (Người thi hành), Wagnermeyer, Franz, 1962- (Người thi hành), Tamiya, Kenji, 1945- (Người thi hành), Matt, Nicol (Nhạc trưởng)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: [Leeuwarden, Netherlands] : Brilliant Classics, [2015]
Loạt:Telemann, Georg Philipp, 1681-1767. Telemann edition ; cd. 13-14.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Further notes and texts available online at publisher's website:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!