Trích dẫn APA

Telemann, G. P., & Veggetti, S. (2015). Early concertos & sonatas. [Leeuwarden, The Netherlands]: Brilliant Classics.

Trích dẫn kiểu Chicago

Telemann, Georg Philipp, và Stefano Veggetti. Early Concertos & Sonatas. [Leeuwarden, The Netherlands]: Brilliant Classics, 2015.

Trích dẫn MLA

Telemann, Georg Philipp, và Stefano Veggetti. Early Concertos & Sonatas. [Leeuwarden, The Netherlands]: Brilliant Classics, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.