Early concertos & sonatas /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Tác giả của công ty: Ensemble Cordia.
Tác giả khác: Veggetti, Stefano.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: [Leeuwarden, The Netherlands] : Brilliant Classics, [2015].
Loạt:Telemann, Georg Philipp, 1681-1767. Telemann edition ; cd. 16.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Further notes and texts available online at publisher's website:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!