Văn bản này: The political implications of strategic parity.