Overtures & suites for harpsichord /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Tác giả khác: Loreggian, R. (Người thi hành), Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: [Leeuwarden, Netherlands] : Brilliant Classics, [2015]
Loạt:Telemann, Georg Philipp, 1681-1767. Telemann edition ; cd. 35-36.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Further notes and texts available online at publisher's website:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!