Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Nhiều tác giả của công ty: Rheinische Kantorei (Người thi hành), Kleine Konzert (Musical group) (Người thi hành)
Tác giả khác: Max, Hermann (Nhạc trưởng), Frimmer, Monika (Người thi hành), Winter, Veronika (Người thi hành), Koch, Matthias (Countertenor) (Người thi hành), Meel, Nico van der (Người thi hành), Mertens, Klaus, 1949- (Người thi hành), Ramler, Karl Wilhelm, 1725-1798 (Librettist)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: [Leeuwarden, Netherlands] : Brilliant Classics, [2015]
Loạt:Telemann, Georg Philipp, 1681-1767. Telemann edition ; cd. 42.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Further notes and texts available online at publisher's website:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!