The world atlas; Index-gazetteer.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Soviet Union. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii.
Tác giả khác: Baranov, A. N.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Moscow, 1968.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!