Hope College Symphonette 2001 February 23.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Hope College. Symphonette. (Người thi hành)
Tác giả khác: Conway, Joan. (Người thi hành), Aschbrenner, Charles. (Người thi hành), Richardson, Sheryl Iott. (Người thi hành), Wolfe, Jennifer. (Người thi hành), Piippo, Richard. (Nhạc trưởng), Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847.
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Holland, Michigan : Hope College, 2001.
Loạt:Hope College music recordings.
Hope College Music Department ensemble concerts.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!