Trích dẫn APA

Maupassant, G. d., Hearn, L., & Böhmer, G. (1964). The tales of Guy de Maupassant. New York: Heritage Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Maupassant, Guy de, Lafcadio Hearn, và Gunter Böhmer. The Tales of Guy De Maupassant. New York: Heritage Press, 1964.

Trích dẫn MLA

Maupassant, Guy de, Lafcadio Hearn, và Gunter Böhmer. The Tales of Guy De Maupassant. New York: Heritage Press, 1964.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.