The Journal of biblical integration in business : JBIB.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Christian Business Faculty Association.
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cedarville, OH : CBFA,
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!