Music, libraries and instruments. Papers read at the Joint Congress, Cambridge, 1959, of the International Association of Music Libraries and the Galpin Society.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: International Association of Music Libraries., Galpin Society.
Tác giả khác: Sherrington, Unity.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London, Hinrichsen Edition, 1961.
Loạt:Hinrichsen's eleventh music book.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!