The Color of the moment, Japanese bridges Claude Monet (1840-1926) /

Claude Monet was inspired by the nature and beauty of the Japanese bridges at Giverny.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Musée du Louvre., Films for the Humanities (Firm)
Tác giả khác: Jaubert, Alain.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, N.J. : Films for the Humanities & Sciences, c1998.
Loạt:Palettes.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!