Sechs Arien aus dem Harmonischen Gottesdienst, für hohe Stimme, Altblockflöte und Generalbass.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Stuttgart, Hänssler-Verlag [sole agents for USA: C. F. Peters Corp., New York, 1972]
Loạt:Kantate (Stuttgart, Germany) ; 308.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!