Trích dẫn APA

Buena Vista Home Entertainment (Firm), Leighton, E., Zondag, R., Green, W., Sweeney, D. B. 1., Woodard, A., . . . Plowright, J. (2001). Dinosaurio. [Burbank, Calif.?] : Burbank, Calif.: Walt Disney Home Video ; distributed by Buena Vista Home Entertainment.

Trích dẫn kiểu Chicago

Buena Vista Home Entertainment (Firm), et al. Dinosaurio. [Burbank, Calif.?] : Burbank, Calif.: Walt Disney Home Video ; distributed by Buena Vista Home Entertainment, 2001.

Trích dẫn MLA

Buena Vista Home Entertainment (Firm), et al. Dinosaurio. [Burbank, Calif.?] : Burbank, Calif.: Walt Disney Home Video ; distributed by Buena Vista Home Entertainment, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.