Galileo reappraised,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Golino, Carlo Luigi, 1913-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley, University of California Press, 1966.
Loạt:Contributions of the UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies ; 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!