Trích dẫn APA

Turk, A. (1974). Environmental science. Philadelphia: Saunders.

Trích dẫn kiểu Chicago

Turk, Amos. Environmental Science. Philadelphia: Saunders, 1974.

Trích dẫn MLA

Turk, Amos. Environmental Science. Philadelphia: Saunders, 1974.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.