45 arias from operas and oratorios. For voice and piano.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Handel, George Frideric, 1685-1759.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, International Music Co. [c1959-
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!