Joseph Campbell and the power of myth

Bill Moyers and Joseph Campbell discuss the themes and roots of human myth which is seen as man's attempt to relate himself to the universe. Starting with various topics Campbell shows both how man creates his universe and is controlled by the myth he has created.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Apostrophe S Productions., Public Affairs Television (Firm), WNET (Television station : New York, N.Y.), WTTW (Television station : Chicago, Ill.)
Tác giả khác: Campbell, Joseph, 1904-1987., Moyers, Bill D., Lucas, George, 1944-, Tatge, Catherine.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Mystic Fire Video in association with Parabola magazine, c1988.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!