40 songs & airs for soprano & tenor.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Tác giả khác: Prout, Ebenezer, 1835-1909.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London, Augener [c1908]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!