Squadron 303; the story of the Polish fighter squadron with the R. A. F.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fiedler, Arkady, 1894-1985.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Roy, 1943.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!