The overture, pastoral symphony and choruses in the sacred oratorio of Messiah /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Handel, George Frideric, 1685-1759.
Tác giả khác: Crotch, William, 1775-1847.
Định dạng: Microfilm Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: London : R.Birchall, [1815?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!