The benevolent deity : Ebenezer Gay and the rise of rational religion in New England, 1696-1787 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wilson, Robert J. 1944-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1984.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!