Trích dẫn APA

O'Connor, K. M. (2002). Lamentations and the tears of the world. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

O'Connor, Kathleen M. Lamentations and the Tears of the World. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2002.

Trích dẫn MLA

O'Connor, Kathleen M. Lamentations and the Tears of the World. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.