Paris, une capitale des arts

Examines Paris as the undisputed center of the 19th-century European art world. Includes most of the famous architects, artists, musicians, and writers who inhabited the City of Light at the height of its cultural glory from 1830-1900.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Centre national de documentation pédagogique (France), Films for the Humanities (Firm)
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Princeton, N.J. : Films for the Humanities & Sciences, [1998]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!