Faculty recital series. 2002 November 10. #3

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Hope College. Music Department. Faculty. (Người thi hành)
Tác giả khác: Working, Thom. (Người thi hành), Kraft, Roberta D. (Người thi hành), Malfroid, Larry. (Người thi hành), Janus, Ryan. (Người thi hành), Richardson, Sheryl Iott. (Người thi hành), Dykstra, Linda. (Người thi hành), Ward, Kristin, 1970- (Người thi hành), Wolfe, Jennifer. (Người thi hành), Basler, Paul., Visée, Robert de., Legnani, Luigi, 1790-1877., Debussy, Claude, 1862-1918., Schubert, Franz, 1797-1828.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Holland, Michigan : Hope College, 2002.
Loạt:Hope College music recordings.
Hope College Music Department faculty recitals.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!