Craig Cramer plays two Gober organs in Canada

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Cramer, Craig Jay. (Người thi hành), Walther, Johann Gottfried, 1684-1748., Froberger, Johann Jacob, 1616-1667., Bennett, John, -1784., Buxtehude, Dietrich, 1637-1707., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Stanley, John, 1712-1786., Brahms, Johannes, 1833-1897., Willan, Healey, 1880-1968.
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Toronto : Dominant Music, 1999.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!