Departmental recital 2003 April 15.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Hope College. Music Department. Students. (Người thi hành)
Tác giả khác: Deller, Joseph. (Người thi hành), Guess, Carol. (Người thi hành), Ignaczak, Kristen. (Người thi hành), Rigotti, Jennifer. (Người thi hành), Turbessi, Joseph. (Người thi hành), Major, Christopher. (Người thi hành), Rockwood, Abigail. (Người thi hành), Rabbitt, Carmen. (Người thi hành), Hawn, Aaron. (Người thi hành), Byker, Erika. (Người thi hành), Irvine, Elizabeth. (Người thi hành), Gould, Grant. (Người thi hành), Fedak, Benjamin. (Người thi hành), Kraft, Roberta D. (Người thi hành), Bernard, Susan, 1948-2019 (Người thi hành), Snyder, Noel. (Người thi hành), Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Copland, Aaron, 1900-1990., Vinter, Gilbert., Vieuxtemps, Henri, 1820-1881., Chopin, Frédéric, 1810-1849., Balay, Guillaume, 1871-1943., Sullivan, Arthur, 1842-1900., Lebedev, A., Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Maslanka, David, 1943-, Smadbeck, Paul.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Holland, Mich. : Hope College, 2003.
Loạt:Hope College music recordings.
Hope College Music Department student recitals.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!