Trích dẫn APA

United States. Bureau of the Census. Geography Division., & United States. Bureau of the Census. (2003). Congressional districts of the 108th Congress of the United States (January 2003 to 2005). [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census.

Trích dẫn kiểu Chicago

United States. Bureau of the Census. Geography Division., và United States. Bureau of the Census. Congressional Districts of the 108th Congress of the United States (January 2003 to 2005). [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 2003.

Trích dẫn MLA

United States. Bureau of the Census. Geography Division., và United States. Bureau of the Census. Congressional Districts of the 108th Congress of the United States (January 2003 to 2005). [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.