Genesis : ideas of origin in African sculpture /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: LaGamma, Alisa.
Tác giả của công ty: Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : New Haven : Metropolitan Museum of Art ; Yale University Press, c2002.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!