Kobo-chan

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ueda, Masashi.
Định dạng: Điện tử Sách
Ngôn ngữ:Japanese
Được phát hành: Tokyo : Soyosha, [2003]
Loạt:Soyosha Comics.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!