Johann Sebastian Bach : his work and influence on the music of Germany, 1685-1750. 3 Vols /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Spitta, Philipp, 1841-1894.
Tác giả khác: Fuller-Maitland, J. A. 1856-1936. (Người cộng sự), Bell, Clara, 1834-1927 (Người cộng sự)
Định dạng: Điện tử Online Resource Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: London : New York : Novello ; Dover Publications, 1992.
Loạt:Dover books on music, music history
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:ACLS Humanities eBook
ACLS Humanities eBook
ACLS Humanities eBook
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!