Women, modernism and British poetry, 1910-1939 : resisting femininity /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dowson, Jane, 1955- (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Ebook Central Academic Complete
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!