Poetry off the page : twentieth-century British women poets in performance /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Severin, Laura, 1958- (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Routledge, 2016.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Ebook Central Academic Complete
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!