Tenacious of their liberties the Congregationalists in colonial Massachusetts /

Introduction. 1. The Implementation of the Congregational Way. 2. ""A Mixed Form"": Clerical Authority and Lay Liberty. 3. Lay ""Rebellion"" and Clerical Reaction: Antinomianism and Its Aftermath. 4. The Presbyterian Challenge. 5. Congregationalism in Crisis:...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cooper, James F. 1955-
Định dạng: Điện tử Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Oxford University Press, 1999.
Loạt:Religion in America series (Oxford University Press)
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Ebook Central Academic Complete
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!