Modern English war poetry

Modern English War Poetry ranges widely across the twentieth century, incorporating detailed discussions of some of the most important poets of the period. It emphasizes the influence of war and war poetry even on those poets usually considered in other contexts, such as Ted Hughes and Geoffrey Hill...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kendall, Tim, 1970-
Định dạng: Điện tử Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Ebook Central Academic Complete
EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!