The royal dynasties in ancient Israel : a study on the formation and development of royal-dynastic ideology /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ishida, Tomoo, 1931-
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin ; New York : W. de Gruyter, 1977.
Phiên bản:Reprint 2013
Loạt:Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 142.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Ebook Central Academic Complete
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!